AnhLinhThanVoTocViet by Jeff Needlem (iPhone)
N/A
Released: Jul 1, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

AnhLinhThanVoTocViet

Jeff Needlem

[ This app is no longer available for download ]

Anh Linh Thần Võ Tộc Việt
Sau hơn nửa tháng dùng đường thủy, sứ đoàn Đại-Việt tới mới Tương-dương. Bảo-Dân tỏ ra thông thạo đường lối. Y nói: - Bây giờ chúng ta lên bộ đi bằng xe ngựa. Sau một ngày tới Tân-dã, nghỉ đêm tại đây, rồi ta lại đi Nam-dương. Nam-dương đối với Trung-nguyên là đất thiêng, vì đã sản xuất ra nhiều nhân tài, trong đó có Gia-cát Lượng, một vị tể tướng nức tiếng thời Tam-quốc.

Our verdict: Meh!
  • = AnhLinhThanVoTocViet has no ratings yet.
Related Apps
Audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Cross Forward Consulting, LLC || Version: 7.3

MegaReader

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Inkstone Software, Inc. || Version: 3.7.1

Shonen Jump Manga & Comics

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: VIZ Media, LLC || Version: 5.1.5