Camera GTVN HD by KSVsoft (iPad)
(7)
Released: Jun 11, 2012
Version: N/A
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Navigation (iPad)

Camera GTVN HD

KSVsoft

[ This app is no longer available for download ]

Camera Giao Thông là phần mềm chạy trên IPAD
Trợ giúp bạn xem bản đồ, camera trực tiếp tình hình giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Ngoài ra còn có thông tin về các địa điểm đang ùn tắc.

Đặc biệt hơn, bạn có thể xem cùng lúc nhiều camera từ các địa điểm khác nhau do bạn chọn trong danh sách Yêu thích.

Bản quyền hình ảnh thuộc VOV Giao Thông

Our verdict: Ok
  • = Camera GTVN HD has average ratings (3-star).
  • + The app is free.
Related Apps
Sun Seeker - Tracker & Compass

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: ozPDA || Version: 6.0.11

Speed Tracker. Pro

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Oxagile LLC || Version: 5.3.4

PlugShare

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Recargo, Inc. || Version: 5.5.6