Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 2) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 13, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 2)

Ba Quyen Corp

[ This app is no longer available for download ]

Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thời gian không dài song có nhiều sự kiện quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Our verdict: Meh!
  • = Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 2) has no ratings yet.
  • + It is currently 47% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Similar Apps
NIV Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.16.2

Audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Cross Forward Consulting, LLC || Version: 7.3.2

NLT Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.16.2