Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 13, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3) goes on sale or free

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3)

Ba Quyen Corp

Tập 3, Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến ngày 2-9-1945.Những tác phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Our verdict: Ok
  • ➜ Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3) has no ratings yet.
  • ➜ It is currently 50% off its regular price.
  • ➜ The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
Best Daily Prayers & Blessings

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Michael Quach || Version: 2.4.5

eBook Search

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Inkstone Software, Inc. || Version: 3.5

The Book of Mormon: Another Testament of Jesus Christ

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: The Church of Jesus Christ of... || Version: 1.3.0