Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 13, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3)

Ba Quyen Corp

[ This app is no longer available for download ]

Tập 3, Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ đầu năm 1930 đến ngày 2-9-1945.Những tác phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

Our verdict: Ok
  • = Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 3) has no ratings yet.
  • + It is currently 50% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
KJV Bible Offline - Audio KJV

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Allan Dziwornu || Version: 37.0

El Corán - El libro Sagrado del Islam

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Libro Movil || Version: 5.3.5

El Caballero de la Armadura Oxidada. Audiolibro

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Libro Movil || Version: 5.3.6