Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 4) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 16, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 4)

Ba Quyen Corp

[ This app is no longer available for download ]

Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946. Mở đầu tập sách là bản Tuyên ngôn độc lập - áng văn lập quốc vĩ đại, kiệt tác về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản tổng kết những giá trị tinh thần của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta; đồng thời cũng là lời Tuyên ngôn mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những bài ở cuối tập sách đã tỏ rõ ý chí của nhân dân ta quyết tâm chiến đấu để giữ vững nền tự do độc lập ấy.

Our verdict: Ok
  • = Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 4) has no ratings yet.
  • + It is currently 53% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Similar Apps
My Books – Unlimited Library

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Digital Press Publishing || Version: 6.1.1

Audiobooks.com: Get audiobooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: RB Audiobooks USA LLC || Version: 7.6.2

Scribd - audiobooks & ebooks

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Scribd || Version: 10.6