Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 21, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5) goes on sale or free

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5)

Ba Quyen Corp

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Our verdict: Ok
  • ➜ Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5) has no ratings yet.
  • ➜ It is currently 56% off its regular price.
  • ➜ The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
Holy Bible King James + Audio

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.12.5

BookBuddy Pro

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Kimico, Ltd. || Version: 8.7.3

Arabic Dictionary Elite

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: iThinkdiff || Version: 19.2