Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 21, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5)

Ba Quyen Corp

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Our verdict: Ok
  • = Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 5) has no ratings yet.
  • + It is currently 56% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
NLT Bible

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Tecarta, Inc. || Version: 7.12.8

Don't Let Pigeon Run This App!

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Disney || Version: 1.2

Audiobooks Now Audio Books

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: AudiobooksNow.com || Version: 5.0.9