Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 27, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) goes on sale or free

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6)

Ba Quyen Corp

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

Our verdict: Ok
  • ➜ Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) has no ratings yet.
  • ➜ It is currently 60% off its regular price.
  • ➜ The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
홀리바이블(NIV한영오디오 사전성경,...

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Korea N.net Inc. || Version: 2.5.5

Tajweed Quran - مصحف التجوید

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: SHL Info Systems || Version: 3.9.9

Songs and Hymns of Zion

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Suomen Rauhanyhdistysten... || Version: 2.0