Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 27, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) goes on sale or free

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6)

Ba Quyen Corp

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

Our verdict: Ok
  • ➜ Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) has no ratings yet.
  • ➜ It is currently 60% off its regular price.
  • ➜ The app is also at the lowest price we've seen.
Related Apps
DC Comics

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: DC Entertainment || Version: 3.10.7

QuickReader - Speed Reading

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Inkstone Software, Inc. || Version: 4.4

Santa Biblia Version Reina Valera (con audio)

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: PalReader || Version: 11