Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) by Ba Quyen Corp (iPhone)
N/A
Released: May 27, 2011
Version: 1.0
Size: N/A
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Books (iPhone)

Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6)

Ba Quyen Corp

[ This app is no longer available for download ]

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.

Our verdict: Ok
  • = Hồ Chí Minh Toàn Tập (Tập 6) has no ratings yet.
  • + It is currently 60% off its regular price.
  • + The app is also at the lowest price we've seen.
Similar Apps
NOOK

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Barnes & Noble || Version: 5.2.1

Shonen Jump Manga & Comics

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: VIZ Media, LLC || Version: 5.1.8

Google Play Books

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Google LLC || Version: 5.4.0