New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge (Universal)
(11)
Released: Oct 13, 2015
Version: 1.0.8
Size: 234 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - Reference (iPhone)

Ranking - Reference (iPad)

New English-Irish Dictionary

Foras na Gaeilge
(Leagan Gaeilge thíos)

The New English-Irish Dictionary contains over 32,000 headwords, more than 100,000 senses, and over 100,000 example sentences and phrases. Users may also avail of pronunciation files from the three major dialects and numerous links to grammar files.
The first comprehensive English-Irish dictionary to be published in over 50 years, this contemporary, authoritative dictionary is suitable for people of all ages and ranges of ability, from beginners to fluent speakers using Irish at a professional level.

About the content:
•\tContemporary and comprehensive vocabulary;
•\tRich in context examples;
•\tSound files from the three major dialects;
•\tGrammar files for nouns, adjectives, prepositions and verbs.

Functions and Features:
•\tAlmost all major features fully usable offline (sound files offline to come in the next version);
•\tSearch autocomplete to help you find words and phrases quickly;
•\tSearch with wildcards;
•\tA ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
•\tA ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
•\tTap on a word within an entry to look up a new entry;

As entries are added to the dictionary incrementally, new versions will be made available at no extra charge.
Once purchased, this universal app may be downloaded onto your iPhone, iPad or iPod giving you constant offline access to the dictionary.
This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.
The dictionary is produced by Foras na Gaeilge, the governmental body responsible for the promotion of the Irish language.

***

Tá breis is 32,000 ceannfhocal, os cionn 100,000 aonad céille, agus níos mó ná 100,000 abairt shamplach agus frása san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge. Tá comhaid foghraíochta ó na trí mhórchanúint agus an t-iliomad comhad gramadaí ar fáil d’úsáideoirí ann chomh maith.
An chéad fhoclóir cuimsitheach Béarla-Gaeilge a foilsíodh le breis agus 50 bliain anuas, tá an foclóir comhaimseartha, údarásach seo oiriúnach do dhaoine den uile aois agus cumas, ón bhfoghlaimeoir atá ar thús a aistir go dtí cainteoirí líofa a úsáideann an teanga ar leibhéal gairmiúil gach lá.

Ábhar an fhoclóra:
•\tStór focal cuimsitheach, comhaimseartha;
•\tNeart samplaí úsáide;
•\tComhaid fuaime ó na trí mhórchanúint;
•\tComhaid ghramadaí do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí agus réamhfhocail.

Feidhmeanna agus Gnéithe:
•\tNach mór gach feidhm ar fáil as líne (comhaid fuaime as líne le teacht sa chéad leagan eile);
•\tFeidhm uathchríochnaithe agus tú i mbun cuardaigh le cabhrú leat teacht ar fhocail agus ar fhrásaí go tapa;
•\tCuardaigh le saoróga;
•\tCuir réiltíní leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
•\tLiosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
•\tTapáil ar fhocal in iontráil chun aistriúcháin an fhocail sin a fháil;
•\tCóipeáil agus greamaigh na hiontrálacha is fearr leat.

De réir mar a chuirfear iontrálacha leis an bhfoclóir, cuirfear leaganacha nua den aip ar fáil saor in aisce.
Tar éis a cheannaithe, féadfaidh tú an aip a íoslódáil ar do iPhone, iPad agus iPod, rud a thabharfaidh rochtain shíoraí as líne duit ar an bhfoclóir.
Is uirlis thábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar an uile leibhéal.
Tá an foclóir seo á fhoilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras rialtais atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge.

What's new in version 1.0.8
Nuashonrú suntasach ar nach mór 13,000 iontráil. Ceartaíodh earráidí, cuireadh tuilleadh comhaid fuaime agus ghramadaí le hiontrálacha agus cuireadh slacht ar roinnt mhaith iontrálacha eile. Dornán d’iontrálacha nua a bhaineann le cúrsaí reatha agus le Béarla na hÉireann curtha isteach.

***

Almost 13,000 entries in the dictionary updated. Errors corrected, sound and grammar files added to entries and many entries improved in various other ways. Some new entries relating to current affairs and Hiberno-English added.
Our verdict: Great!
  • + New English-Irish Dictionary is a highly rated app (5-star).
  • + The app is currently free, instead of its regular price of $4.99.
Similar Apps
Dictionary.com for iPad

iPad App - Designed for iPad only

Developer: Dictionary.com, LLC || Version: 7.2.27

Dictionary.com: English Words

iPhone App - Designed for iPhone, compatible with iPad

Developer: Dictionary.com, LLC || Version: 9.7.0

The World HD

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Opicury Software || Version: 4.5