Sức khỏe Việt Nam by Viettel Information and Communications Technology solutions center (Universal)
(15)
Released: Feb 4, 2020
Version: 1.0
Size: 9 MB
Deal Alert
Get notified when this app is on sale or goes free [privacy policy]

Price History

Ranking - News (iPhone)

Ranking - News (iPad)

Sức khỏe Việt Nam

Viettel Information and Communications Technology solutions center
Screenshot #1 (iPhone)

Cung cấp đầy đủ các thông tin, kiến thức và hàng loạt các tiện ích để phục vụ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Our verdict: Good
  • + Sức khỏe Việt Nam is a highly rated app (4.5-star).
  • + The app is free.
Similar Apps
The Atlantic Magazine

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: The Atlantic Monthly Group, Inc. || Version: 6.1.2

ABC News

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Disney || Version: 5.57

Feedly - Smart News Reader

Universal App - Designed for iPhone and iPad

Developer: Feedly Inc. || Version: 82.0.0